Θεανώ Χατζηδάκη - Μπαχάρα a dirigé la thèse suivante :


Θεανώ Χατζηδάκη - Μπαχάρα a été rapporteur de la thèse suivante :

Histoire des religions et anthropologie religieuse
Soutenue le 15-11-2018
Thèse soutenue


Θεανώ Χατζηδάκη - Μπαχάρα a été membre de jury de la thèse suivante :