Contribution à l'amélioration du rendement des filtres électrostatiques

par Octavian Blejan

Thèse de doctorat en Génie électrique

Sous la direction de Lucian Dascalescu et de Petru Notingher.

Soutenue en 2009

à Poitiers en cotutelle avec l'Universitatea politehnica (Bucarest) , en partenariat avec École nationale supérieure d'ingénieurs (Poitiers) (autre partenaire) .


 • Résumé

  Aceasta lucrare este dedicată ameliorării randamentului masic al electrofiltrelor cilindrice. Randamentul masic este o funcŃie de mai mulŃi factori: intensitatea câmpului electric, încărcarea cu sarcină electrică a particulelor, suprafaŃa de colectare, viteza gazului etc. Studiul intensităŃii câmpului electric s-a efectuat cu ajutorul unui program numeric dezvoltat in cadrul Laboratorului de Materiale Electrotehnice (Facultatea de Inginerie Electrica, UPB). O intensitate mare a câmpului electric determină o injecŃie de sarcină electrică mai intensă si favorizează o încărcare mai buna a particulelor. SuprafaŃa de colectare a electrofiltrului cilindric modular este mai mare decât cea corespunzătoare electrofiltrului clasic. Studiul experimental realizat in cadrul Laboratorului de Electrostatica Aplicata (IUT Angouleme – Universite de Poitiers) a pus in evidenta o distribuŃie de curent apropiata de cea calculata si mai mare decât cea corespunzătoare electrofiltrului cilindric clasic. Studiul randamentului masic a arătat că electrofiltrul cilindric modular are o eficienŃă de colectare mai mare decât cea corespunzătoare electrofiltrului cilindric clasic in aceleasi condiŃii experimentale. De asemenea, au fost studiate si influentele diversilor parametri care influenŃează procesul de captare: masa de particule, valoarea tensiunii de alimentare, presiunea gazului, timp de funcŃionare etc. In ultima parte a tezei a fost determinata funcŃia de răspuns a unui electrofiltru de tip modular.

 • Titre traduit

  Cylindrical electrostatic precipitator efficiency improvement study


 • Résumé

  This paper is dedicated to improving the cylindrical electrostatic precipitator efficiency. The massic efficiency is a function of several factors: electric field, particles charging, collection surface, gas velocity, etc. A study of electric field intensity was performed using a numerical program developed in the Laboratory of Electrotechnical Materials (Faculty of Electrical Engineering, UPB). A high intensity of electric field causes a bigger electric charge injection and foster greater higher charge particles. Also, the collection surface of the cylindrical modular precipitator is greater than the corresponding classical one. Experimental study conducted in the Applied Electrostatics Laboratory (IUT Angouleme - University of Poitiers) show that the experimental current density distribution is close to the calculated and greater than the corresponding classical one. The experimental study showed that the mass efficiency of the cylindrical modular precipitator is higher than the corresponding classic cylindrical precipitator for the same experimental conditions. Has been studied the influences of various parameters involved in the particles collection process: particles mass, the voltage supply, gas pressure, functioning time etc. In the last part of this work was determined the response function of a modular type precipitator.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

 • Détails : 1 vol. (113 p.)
 • Annexes : Bibliogr. 95 réf.

Où se trouve cette thèse\u00a0?

 • Bibliothèque : Université de Poitiers. Service commun de la documentation. Section Sciences, Techniques et Sport.
 • Non disponible pour le PEB
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.