L'influence de la politique monétaire sur les investissements des entreprises slovaques dans la perspective de l'adhésion à l'Union économique et monétaire

par Žaneta Lacová (Lacova)

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Alain Buzelay et de Maria Uramova.

Le jury était composé de Mireille Jaeger, Gilles Rouet.

Les rapporteurs étaient Jean-Pierre Allegret, Jana Marasova.


 • Résumé

  L'objet de cette thèse est de tenter d'identifier l'influence de la politique monétaire slovaque sur les investissements des entreprises slovaques au cours de la période de préparation à l'adhésion de la Slovaquie à l'Union économique et monétaire (l'UEM). Elle est composée des quatre chapitres. Tout d'abord, nous exposons les effets des trois facteurs qui ont joué sur l'évolution de la politique monétaire slovaque : l'héritage de la politique monétaire tchécoslovaque, le processus de transition économique et l'intégration à l'Union européenne. Ensuite, nous présentons les fondements théoriques de nos analyses. Après, nous étudions les déterminants des investissements des entreprises slovaques au niveau agrégé, ainsi qu'au niveau des entreprises. Les données individuelles sur ainsi sont employées. Les résultats obtenus témoignent une importance du canal du taux d'intérêt. Au contraire, l'existence du canal large du crédit s'avère très faible. Finalement, nous nous concentrons sur la perspective de l'adhésion à l'euro. Il semble que l'adhésion de la Slovaquie à l'UEM pourra accroître l'asymétrie dans la zone euro au niveau des effets de la politique monétaire européenne sur l'investissement des entreprises.

 • Titre traduit

  The impact of the monetary policy on investments of the Slovak enterprises in the perspective of the monetary integration


 • Résumé

  The purpose of this thesis is to identify the influence of the Slovak monetary policy on investments of the Slovak enterprises during preparation to join the European Monetary Union (EMU). Firstly, we identify the effects of the three factors affecting the development of the Slovak monetary policy : the legacy of the monetary policy in former Czechoslovakia, the economic transition and the European integration. Then we present the theoretical background of our analysis. Afterwards, we analyse the Slovak enterprises' investment determinants at the aggregate level, as well as at level of enterprises. The individual data of Slovak enterprises are used. The results show that the interest rate channel is very strong, while the credit channel does not seem to have a strong effect on the investments. Finally, we review the perspective of joining the EMU. It seems that asymmetry concerning the effects of monetary policy on investment can increase when Slovakia will join the EMU.

 • Titre traduit

  Vplyv menovej politiky na investície slovenských podnikov v kontexte menovej integrácie


 • Résumé

  Cielom práce je identifikovat vplyv menovej politiky na investície slovenských podnikov v kontexte príprav na vstup do Európskej hospodárskej a menovej únie (EMÚ). Skladá sa zo štyroch kapitol. V prvej kapitole identifikujeme pôsobenie troch faktorov na vývoj menovej politiky na Slovensku: dedicstvo ceskoslovenskej menovej politiky, ekonomická transformácia a integrácia do európskych štruktúr. V súcasnosti môžeme hovorit o jednote menovopolitických impulzov medzi Slovenskom a eurozónou, co ulahcuje medzinárodné porovnania. Druhá kapitola približuje teoretické pozadie našich analýz. Na makroekonomickej úrovni identifikujeme kanály transmisného mechanizmu menovej politiky na investície podnikov. Na mikroekonomickej úrovni zhrname teoretické poznatky o determinantoch investicného správania podnikov. V tretej casti analyzujeme determinanty investícií slovenských podnikov. Kedže tieto determinanty nie je možné jednoznacne zistit používaním agregovaných údajov, rozhodli sme sa využit individuálne údaje podnikov. Výsledky ukazujú, že náklady na kapitál sú najdôležitejším determinantom investícií v slovenských podnikoch. To svedcí o význame úrokového kanála. Na druhej strane sa efekty úrokového kanálu prejavujú velmi slabo. Ani segmentácia podnikov podla rôznych kritérií neumožnuje jednoznacnú typológiu podnikov podliehajúcim efektom obmedzeného prístupu k financovaniu. Posledná kapitola sa venuje perspektíve vstupu do eurozóny. Porovnanie financných štruktúr vedie k identifikácii troch známok divergencie: casová štruktúra úverov, konkurencia zo strany priameho financovania podnikov prostredníctvom kapitálových trhov a význam obchodných úverov medzi podnikmi. Porovnanie našich výsledkov empirickej analýzy s výsledkami analogických štúdií v eurozóne naznacuje vyššiu úcinnost úrokového kanála a nižšiu úcinnost úverového kanála transmisného mechanizmu menovej politiky. Možno predpokladat, že asymetria na úrovni efektov na investície podnikov sa vstupom Slovenska a ostatných krajín Strednej a východnej Európy do eurozóny zvýši.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe

Où se trouve cette thèse ?

Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.