ليلي نعمي a rédigé la thèse suivante :


ليلي نعمي a dirigé la thèse suivante :


ليلي نعمي a été président de jury de la thèse suivante :